Årsrapport 2017

ÅRSRAPPORT 2017

Stamoplysninger

 

Rosted & Omegns Vandværk

Bestyrelse
Frank Nielsen
Kim Andersen
Jørgen Nielsen
Lars Jørgen Nielsen
Johny Buchwald

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 22/2-2018

 

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Rosted & Omegens Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt ville kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sludstrup, den 22. februar 2018

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Vandværket finder det ikke nødvendigt med eksterne revisorer, og der foreligger ingen ønsker/tilkendegivelser herom.

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgt revisor for Rosted & Omegns Vandværk har vi revideret årsregnskabet for
1. januar til 31. december 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Slagelse, den 14. februar 2018

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rosted & Omegns Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabs år.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter og bankindeståender samt renteindtægter.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger.

Balance

Materielle anlægsaktiver
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der fortages afskrivninger med følgende procenter, ifølge anbefalinger fra Vandværksforeningen:

Bygninger: 2%
Installationer: 10%
Inventar: 10%
Ledningsnet: 2%
Boringer: 2%
Driftsmateriel: 7%

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Underdækning
Underdækning er at udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv”-princippet.

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede aktier, optaget statusdages kursværdi.

Egenkapital
Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetalinger af andelskapital.

Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv”-princippet.

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Rosted & Omegns Vandværket

Ordinær driftsregnskab for perioden 1.januar til 31.december 2016

Realiseret
2017

Budget
2017

Realiseret
2016

Indtægter:
Vandforbrug
Fast afgifter
Afg. Kommune
Bøder/gebyr
Tilslutningsafgift
Øvrige indtægter

198.325
214.025
3.080
0
0
0

200.00
215.105
0
0
0
3.500

200.771
213.705
3.070
0
0
0

Indtægter i alt:

415.440

418.605

417.546

Realiseret
2017

Budget
2017

Realiseret
2016

Udgifter drift:
Strømforbrug
Rep/vedligeh.
Renholdelse
Analyser
Reg afg/ren. Bor.
Anskaffelser
Forsikringer
Omk tils./erstatn.
Teknisk bistand
Vand Slagelse

25.158
94.130
26.000
0
0
30.313
6.843
0
0
2.528

28.000
110.000
30.000
25.000
15.000
0
14.500
0
0
5.000

26.665
90.186
24.000
47.300
21.874
0
13.343
0
0
3595

Udgifter i alt:

185.972

227.500

226.963

Realiseret
2017

Budget
2017

Realiseret
2016

Administration:
Kurser
Ejendomsskat
Kontigent
Kontorhold
Porto/gebyr
EDB-service
Telefon
Regns./kon.
Generalf.
Tab/reg. Deb
Møder

0
2.034
6.921
7.343
9.361
14.110
11.799
78.975
796
63.459
19.952

5.000
2.034
64.500
3.500
9.500
16.500
6.500
55.000
3.000
10.000
2.500

3.120
20.34
6.829
5.060
9.055
16.185
6.289
49.648
5.150
51.125
1.584

Administration i alt:

214.750

120.034

156.079

Realiseret
2017

Budget
2017

Realiseret
2016

Finansiering:
Renteindt.
Renteudg.
Gebyr bank

0
-89
-1.135

0
-100
-500

0
-43
-2.232

Finansiering i alt:

Hensættelser
Afskrivninger

-1.224

0
-88.164

-600

0
-90.500

-2.275

0
-92.270

Resultat/underdækning

-74.670

-20.029

-60.041

Rosted & Omegns Vandværket

Balance pr. 31. december 2016

2017

2016

Aktiver:
Sp. Sjæl. Aktier
Sp. Sjæl. 099
Forudbetalinger
Sp. Sjæl. 757
Sydbank 354
Sydbank 362

0
0
0
0
22.712
426.460

0
0
14.025
0
7.119
449.454

Likvid midler i alt:

449.172

470.598

2017

2016

Anlægsaktiver:
Debitorer
Vandværket
Ledningsnet
Driftsmateriel
Grundværdi
Boringer
Bygninger

-5924
88.090
2.189.867
343.560
80.000
105.520
277.945

-31.087
97.879
2.234.558
369.420
80.000
107.674
283.617

Likvid midler i alt:

3.079.058

3.142.061

2017

2016

Passiver:
Skyldig afgifter:
Moms
Statsafg.
Kreditorer

10.316
113.275
43.427
15.955
134.375
26.445

I alt skyldige beløb:

167.018

176.775

2017

2016

Egenkapital:
Primo
Årets regulering
Årets resultatet
Ultimo

3.487.082
-51.200
-74.670
3.361.212

3.547.125
-51.200
-60.041
3.435.884

Passiver i alt:

3.528.230

3.612.659