Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ROSTED & OMEGNS VANDVÆRK

§ 1 Navn og hjemsted.

Selskabet, der er stiftet den 6. november 1972, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Rosted & Omegns Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Slagelse Kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet, mod at betale et af bestyrelsen fastsat indskud.

Ved udstykning af byggegrunde eller deling af bestående ejendomme, er det den fraskilte del, der skal betragtes som ny ejendom ved afgørelse af medlemskab.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Slagelse kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.

Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud/tilslutningsbidrag.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende på ejendommen, til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Medlemmerne er forpligtiget til at lade selskabet foretage nedlægning af nødvendige vandledninger i de medlemmernes tilhørende grunde og arealer, ligesom selskabet skal være berettiget til, i det omfang det er nødvendigt for rørledningernes vedligeholdelse, at lade mandskab færdes på grunde og arealer.

Såfremt vandafgiften ikke er betalt rettidigt, er bestyrelsen berettiget til efter forudgående rykkerprocedure og varsel på 8 dage, at afbryde vandtilførelsen. Medlemmet har derefter først ret til at få vandtilførelsen reetableret når restancen og de med afbrydelse og reetablering af vandtilførelsen forbundne omkostninger er betalt.

Vandinstallationen i medlemmernes ejendom vedligeholdes af medlemmerne. Forandringer ved stikledninger eller af den indvendige installation, anbringelse af nye haner o.lign. skal straks anmeldes til bestyrelsen. Medlemmer må ikke på egen hånd foretage ændringer ved eller tilslutning til selskabets ledningsnet. Eventuelle konstaterede fejl ved vandværksanlægget eller dertil hørende ledninger m.v, skal uopholdelig meldes til bestyrelsen.

Medlemmerne er uberettiget til at træffe aftale med ikke-medlemmer om at forsyne deres ejendom med vand fra vandværket. For at undgå vandspil skal medlemmerne sørge for, at der ikke er utætheder i installationen på deres ejendom, samt at holde hanene tillukket, når vandet ikke bruges.

Såfremt et medlem tilsidesætter sine forpligtigelser overfor selskabet, vil dette medfører erstatningspligt, og i grove eller gentagelsestilfælde kan selskabets bestyrelse afbryde for vandtilførslen, uden at forpligtigelsen for medlemmet til at betale for vandet bortfalder.

Selskabets bestyrelse har mod behørig legitimation fri adgang til medlemmernes ejendomme, når tilsyn med de til vandværket hørende ledninger nødvendiggør dette.

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Slagelse kommune i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten kan vælges uden for medlemskredsen, men har da ikke stemmeret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse, samt anlægsbudget.
5. Fastsættelse af vandafgift/takstblad.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal afholdes i Slagelse Kommune.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 9 Stemmeret og afstemninger

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem elle dennes ægtefælle/samlever ved personligt fremmøde.

Hvert medlem har én stemme pr. andel.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Blanke og/eller ugyldige stemmer medregnes som – ikke afgivet.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 5 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår et medlem.

Herudover vælges hvert år en suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet udarbejdes i henhold til de gældende retningslinjer for vandværker samt vejledninger fra foreningen Danske Vandværker (DVV) .

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter, og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af de på generalforsamling valgte revisorer og bestyrelsen.

§ 13 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 23. februar 2017.

De træder i kraft den 23. februar 2017