Beredskabsplan

Beredskabsplan for Rosted & Omegens Vandværk

Planen anvendes af vandværket, til at løse beredskabsopgaverne i tilfælde af kriser.

Som eksempel på en beredskabsopgavbe er en pludselig forurening af ledningsnettet eller evt. forurening af en eller flere boringer.

Formål med beredskabsplanen er at give et overblik over hvorledes der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret, således at normal vandforsyning hurtigt kan rgenetableres.

Lovgrundlaget er:
“Beredskabsloven”, lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009.

Opdateret: 29-03-2016

I en beredskabsssituation har forbrugerne således intet vand, for lidt vand eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt.


A. Vurdering af beredskabssituationen

Driftforstyrrelser indenfor daglig almindelig drift:
Problemet løses efter godkendt aftale med værketts bestyrelse af:

I arbejdstiden:
Vandværkspasser Lars-Jørgen Hansen og Formand Frank Nielsen.

Uden forarbejdstid:
Vandværkspasser Lars-Jørgen Hansen og Formand Frank Nielsen.

Sprunget vandrør
Ingen vand
Driftsalarm
Samt øvrige driftsforstyrrelser

Større driftsforstyrrelser:
Problemet løses af vandværkspasser Lars-Jørgen Hansen, der indkalder nødvendigt mandskab.

Strømudfald
Styringssvigt
Forurening
Brud på store ledninger, eventuelt forårsaget ved påkørsel.
Underminering af veje og bygninger, med vore installationer.

Forsyningssituation usikker:
Værkets formand/driftsleder vurderer situationen.

Ved konstateret forurening i arbejdstiden kontaktes:
Tilsynsmyndighederne og embedslægen.

Udenfor arbejdstiden kontaktes:
Vagthavende indsatsleder for akut sundhedstruende forurening.

Definitionen på forurening er her:
Tilbageløb, ledningsbrud, hærværk, uheld med kemikalietransport og evt. uheld på værket.

Krisesituation:
Vandværkets bestyrelse indkaldes til værkets adresse, samtidig kontaktes vagthavende indsatsleder for beredskab, og arbjedet ledes af denne indsatsleder, som arbejder efter Kommunens beredskabsplan.


B. Intern telefonliste

Kontakt Telefon dag Telefon aften
Formand
Frank Nielsen
21 25 07 64 21 25 07 64 *
Vandværkspasser
Lars-Jørgen Hansen
22 10 07 96 22 11 07 96 *
Bestyrelses medlem
Jørgen Nielsen
58 58 59 12 58 58 59 12 *
Bestyrelses medlem
Kim Andersen
22 32 34 69 22 32 34 69 *
Bestyrelses medlem
Johny Buchwald
40 43 44 86 58 58 44 86 *
Administration
Vivvi Buhl
27 57 00 24
VVS. Sønderup Smedie 20 66 70 83 20 66 70 83
El-installatør
K. Jørgensen
58 52 10 33 58 52 10 33
Entreprenør
2 Tal Byg Rene B. Olsen
40 18 59 08 40 18 59 08
Entreprenør
Jørgen Olsen
23 82 92 01 23 82 92 01
Nabovandværk
SK-forsyning
58 36 25 00
Laboratorium Højvang 58 24 24 58 58 24 24 58

*= Har nøgle til vandværk og depot.


C. Ekstern telefonliste

Beredskab for vandforsyning i Slagelse Kommune.

Kontakt

Telefon dag Telefon aften
Vagthavende indsatsleder ved beredskabet 58 57 97 24 58 57 97 24 beredskab@slagelse.dk
Embedslægeinst. Øst og tilsyn 72 22 74 50 seost@sst.dk
Alarmcentral 112 112
Politi 55 31 14 48 ssj@politi.dk
Kommunens Tekniske Afdeling 58 57 36 00
Kommunens miljøvagt 58 57 33 76 112 teknik@slagelse.dk
Falck 70 10 20 31 Vagt: 70 10 20 30
TV-Øst 55 36 56 56 redaktion@tveast.dk
Regionanlradio P4 p4sj@dr.dk
Lokal avis- Vestsj. Distrikt 58 53 32 22
Slagelse syghus/skadestue 58 55 59 00
Vagtlæge 70 15 07 00 70 15 07 00

D. Følsomme forbrugere

Dagplejere

Landbrug med dyrehold

Johny Buchwald

40 43 44 86

Henning Hansen

58 58 41 82

Rubjerggård A/S

58 16 86 31

Levnedsmiddel producenter

Danfrugt

58 16 86 31

Institutioner

Botilbud Søndermarken

Skalsbjergvej 16

58 58 40 64

Den selvejende institution

Søndermark 11

58 58 40 63


E. Forsyningsområde


F. Information til forbrugerne

Forbrugerne informeres omgående gennem hustandsomdelete informationer, såfremt vandforsyningen i området vurderes at være sundhedsskadeligt. Følsomme forbrugere kontaktes efter den angivne telefonliste. Hvorvidt vandet er sundhedsskadeligt, afgøres af kommunen i samråd med embedslægen. Såfremt det er muligt vil vandværket få udsendt en meddeles gennem den lokal radio.

Pressemeddelelse afsendes efter aftale mellem beredskabschefen og vandværkets formand/bestyrelse, og kan sendes til lokalradioerne, TV-2 øst, DR og Vestsjællandske Distriktsblade.

Pressemeddelelsens / informationers indhold:

 • Hvilke området er berørt.
 • Årsag til problemet.
 • Konsekvens for forbruger. (må vandet bruges, kogepåbud eller må vandet ikke drikkes)
 • Hvad gøres der for at normalisere vandforsyningen. Forventet varighed.
 • Hvornår og hvorledes kommer der ny information.
 • Information om hvornår forsyningssituationen er normal igen.
 • Information om, at der leveres rent vand fra vores nødforsyning.

G: Nødforsyning

Vandværket har nødforbindelse til SK forsyningen, Slagelse.

Nødstrømsanlæg: SEAS kontaktes på tlf. 70 29 27 95


H. Slagelse Kommunens beredskab

Man går på Slagelse Kommunens hjemmeside, går ind under “Brand og beredskab”. Her er et underpunkt som er benævnt: “Akut forurening (miljø)”

Her står meget kort omtalt, hvad man skal foretage sig, hvis en akut situation påstår.

Beredskabet består af følgende i kommunen:
Vagthavende indsatsleder ved beredskabet, herefter “vagthavende indsatsleder”
Det kommunale tilsyn, herefter “tilsyndsmyndigheden”

Det samlede beredskab består desuden af:

 • Vandværkets formand/bestyrelse
 • Vandværkets driftsleder
 • Embedslægeinstituationen
 • Politimesteren

I. Underskrifter

For at sikre at samtlige bestyrelsesmedlemmer er orienteret om nærværende beredskabsplan, samt har fået et eksemplar af samme udleveret, underskriver alle i bestyrelsen:

En kopi af planen er herefter udleveret til:

Funktion

Navn

Organisation

Bemærkninger

Vandværkspasser

Lars-Jørgen Hansen

Formand

Frank Nielsen

Næstformand

Kim Andersen

Kasserer

Jørgen Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Johny Buchwald

VVS og smed

Sønderup Smed

Entreprenør

Rene B. Olsen og Jørgen Olsen

Elinstallatør

K. Jørgensen

Kommunens Tekniske afdeling

Torben Hald