Årsrapport 2018

ÅRSRAPPORT 2018

Stamoplysninger

 

Rosted & Omegns Vandværk

Bestyrelse
Frank Nielsen
Kim Andersen
Jørgen Nielsen
Lars Jørgen Nielsen
Johny Buchwald

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 22/2-2018

 

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Rosted & Omegens Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt ville kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sludstrup, den 22. februar 2018

 

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Vandværket finder det ikke nødvendigt med eksterne revisorer, og der foreligger ingen ønsker/tilkendegivelser herom.

 

Folkevalgte revisorers påtegning

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsrapporten for 2018, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag.

Bankmellemværende er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

 

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rosted & Omegns Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

Resultatopgørelsen

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og realiserede regnskabstal for året før. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også vedligeholdelse af anlæg.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages afskrivninger med følgende %

Installationer/vandværk 10 %
Ledningsnet 2 %
Driftsmateriel 7 %
Boringer 2 %
Bygninger 2 %

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Underdækning
Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

Egenkapital
Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdæk

Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

 

Rosted & Omegns Vandværket

Ordinær driftsregnskab for perioden 1.januar til 31.december 2016

 

Realiseret
2018

Budget
2018

Realiseret
2017

Indtægter:
Vandforbrug
Fast afgifter
Afg. Kommune
Bøder/gebyr
Tilslutningsafgift
Øvrige indtægter


184.993
214.405
0
0
0
0


200.000
215.105
0
0
0
3.500


198.325
214.025
3.080
0
0
0

Indtægter i alt:

399.398

418.605

415.440

 

Realiseret
2018

Budget
2018

Realiseret
2017

Udgifter drift:
Strømforbrug
Rep/vedligeh.
Renholdelse
Analyser
Reg afg/ren. Bor.
Anskaffelser
Forsikringer
Omk tils./erstatn.
Teknisk bistand
Vand Slagelse


25.521
111.609
26.000
47.055
0
0
6.533
0
49.670
7.574


28.000
100.000
30.000
35.000
0
0
8.500
0
0
5.000


25.158
94.130
26.000
0
0
30.313
6.843
0
0
2.528

Udgifter i alt:

273.962

206.500

185.972

 

Realiseret
2018

Budget
2018

Realiseret
2017

Administration:
Kurser
Ejendomsskat
Kontigent
Kontorhold
Porto/gebyr
EDB-service
Telefon
Regns./kon.
Generalf.
Tab/reg. Deb
Skattefri udb.


2.300
2.040
6.989
8.089
9.675
14.421
12.277
78.735
6.056
4.689
18.750


3.500
2.034
6.500
3.500
9.500
15.500
10.000
65.000
3.000
45.000
18.750


0
2.034
6.921
7.343
9.361
14.110
11.799
78.975
796
63.459
19.952

Administration i alt:

164.021

182.284

214.750

 

Realiseret
2018

Budget
2018

Realiseret
2017

Finansiering:
Renteindt.
Renteudg.
Gebyr bank


0
-43
-497


0
-100
-1.000


0
-89
-1.224

Finansiering i alt:

Hensættelser
Afskrivninger

-540

0
-84.325

-1.100

0
-87.500

-1.224

0
-88.164

Resultat/underdækning

-123.450

-58.779

-74.670

 

Rosted & Omegns Vandværket

Balance pr. 31. december 2018

 

2018

2017

Aktiver:
Sydbank 354
Sydbank 362


24.905
328.631


22.712
426.460

Likvid midler i alt:

353.536

449.172

 

2018

2017

Anlægsaktiver:
Debitorer
Vandværket
Ledningsnet
Driftsmateriel
Grundværdi
Boringer
Bygninger


43.329
79.282
2.146.069
319.511
80.000
103.409
272.386


-5.924
88.090
2.189.867
343.560
80.000
105.520
277.945

Likvid midler i alt:

3.043.986

3.079.058

 

2018

2017

Passiver:
Skyldig afgifter:
Moms
Statsafg.
Kreditorer


10.166
106.489
43.106


10.316
113.275
43.427

I alt skyldige beløb:

159.761

167.018

 

2018

2017

Egenkapital:
Primo
Årets regulering
Årets resultatet
Ultimo


3.412.411
-51.200
-123.450
3.237.761


3.487.082
-51.200
-74.670
3.361.212

Passiver i alt:

3.397.522

3.528.230