Årsrapport 2016

ÅRSRAPPORT 2016

Stamoplysninger

 

Rosted & Omegns Vandværk

Bestyrelse
Frank Nielsen
Kim Andersen
Jørgen Nielsen
Lars Jørgen Nielsen
Johny Buchwald

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 23/2-2017

 

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Rosted & Omegens Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt ville kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sludstrup, den 23. februar 2017

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Vandværket finder det ikke nødvendigt med eksterne revisorer, og der foreligger ingen ønsker/tilkendegivelser herom.

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgt revisor for Rosted & Omegns Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2016. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rosted & Omegns Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabs år.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammehængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter og bankindeståender samt renteindtægter.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger.

Balance

Materielle anlægsaktiver
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der fortages afskrivninger med følgende procenter, ifølge anbefalinger fra Vandværksforeningen:

Bygninger: 2%
Installationer: 10%
Inventar: 10%
Ledningsnet: 2%
Boringer: 2%
Driftsmateriel: 7%

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Underdækning
Underdækning er at udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv”-princippet.

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede aktier, optaget statusdages kursværdi.

Egenkapital
Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetalinger af andelskapital.

Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv”-princippet.

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Rosted & Omegns Vandværket

Ordinær driftsregnskab for perioden 1.januar til 31.december 2016

Realiseret
2016

Budget
2016

Realiseret
2015

Indtægter:
Vandforbrug
Fast afgifter
Afg. Kommune
Bøder/gebyr
Tilslutningsafgift
Øvrige indtægter

200.771
213.705
3.070
0
0
0

200.000
214.900
0
0
0
0

196.669
214.888
10.159
0
0
4.604

Indtægter i alt:

417.546

424.900

426.32

Realiseret
2016

Budget
2016

Realiseret
2015

Udgifter drift:
Strømforbrug
Rep/vedligeh.
Renholdelse
Analyser
Reg afg/ren. Bor.
Anskaffelser
Forsikringer
Omk tils./erstatn.
Teknisk bistand
Vand Slagelse

26.665
90.186
24.000
47.300
21.874
0
13.343
0
0
3595

30.000
80.000
24.000
25.000
30.000
0
12.500
0
0
10.000

27.222
52.716
24.000
30.095
140.000
0
9.724
0
0
69.881

Udgifter i alt:

226.963

424.900

353.638

Realiseret
2016

Budget
2016

Realiseret
2015

Administration:
Kurser
Ejendomsskat
Kontigent
Kontorhold
Porto/gebyr
EDB-service
Telefon
Regns./kon.
Generalf.
Tab/reg. Deb
Møder

3.120
20.34
6.829
5.060
9.055
16.185
6.289
49.648
5.150
51.125
1.584

5.000
2.034
4.500
3.000
5.500
18.500
7.000
42.000
3.000
0
2.500

2.916
2.034
4.072
2.659
5.213
18.291
6.618
45.357
393
5.854
3.070

Administration i alt:

156.079

93.034

96.477

Realiseret
2016

Budget
2016

Realiseret
2015

Finansiering:
Renteindt.
Renteudg.
Gebyr bank

0
-43
-2.232

1.500
0
-1.500

1.485
-606
-1.879

Finansiering i alt:

Hensættelser
Afskrivninger

-2.275

0
-92.270

0

-20.000
-94.500

-1.000

0
-96.663

Resultat/underdækning

-60.041

5.866

-121.458

Rosted & Omegns Vandværket

Balance pr. 31. december 2016

2016

2015

Aktiver:
Sp. Sjæl. Aktier
Sp. Sjæl. 099
Forudbetalinger
Sp. Sjæl. 757
Sydbank 354
Sydbank 362

0
0
14.025
0
7.119
449.454

29.400
413
0
0
4.246
595.083

Likvid midler i alt:

470.598

629.142

2016

2015

Anlægsaktiver:
Debitorer
Vandværket
Ledningsnet
Driftsmateriel
Grundværdi
Boringer
Bygninger

-31.087
97.879
2.234.558
369.420
80.000
107.674
283.617

-6.183
108.754
2.280.161
397.225
131.200
109.871
289.405

Likvid midler i alt:

3.142.061

3.310.433

2016

2015

Passiver:
Skyldig afgifter:
Moms
Statsafg.
Kreditorer

15.955
134.375
26.445
-5.375
132.972
264.853

I alt skyldige beløb:

176.775

392.450

2016

2015

Egenkapital:
Primo
Årets regulering
Årets resultatet
Ultimo

3.547.125
-51.200
-60.041
3.435.884

3.668.583
0
-121.458
3.547.125

Passiver i alt:

3.612.659

3.939.575