Årsrapport 2021

ÅRSRAPPORT 2021

Stamoplysninger

 

Rosted & Omegns Vandværk

Bestyrelse
Frank Nielsen
Søren Westh
Jørgen Nielsen
Johny Buchwald
Lars Jørgen Nielsen

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 24/2-2021

 

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Rosted & Omegens Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt ville kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sludstrup, den 24. februar 2022

 

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Vandværket har vurderet og valgt at der ikke for indeværende er behov for uafhænig/ekstern revisor påtegning i årsrapporten.

 

Folkevalgte revisorers påtegning

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsrapporten for 2020, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag.

Bankmellemværende er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

 

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rosted & Omegns Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven. Praksis uddybes nedenfor. Sidste års tal er tilrettet med hensyn til indregningsmetoder og målegrundlag (grundlag for værdiansættelse) for at skabe reel kontinuitet, og give et mere retvisende billede af regnskabet.

 

Resultatopgørelsen

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret, samt realiseret tal for 2019. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhæng mellem de budgetterede og de realiserede tal samt forholde t til året føre.

Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også vedligeholdelse af anlæg.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper: (hvilket er en ændring i forholde til tidligere år – ændringen er foretaget for at opnå en bedre økonomisk stabilitet i regnskabet samt ensartet afskrivning).

Bygninger 50 år
Ledningsnet 75 år
Boringer 30 år
Vandværk/installation 10 år
Driftsmateriel 25 år

Vandværkets boringer er nedlagt i 2021 – hvorfor boringer er afskrevet med 50% i 2021 og resten i 2022.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Underdækning
Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

Egenkapital
Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdæk

Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

 

Rosted & Omegns Vandværket

Ordinær driftsregnskab for perioden 1.januar til 31.december 2021

Indtægter

Realiseret
2021

Budget
2021

Realiseret
2020

Vandforbrug
Fast afgifter
Bøder/gebyr
Tilslutningsafgift
Øvrige indtægter

286.401
285.520
0
0
3.243

270.000
277.200
0
0
3.500

281.465
224.428
0
0
3.175

Indtægter i alt

575.164

550.700

509.068

Udgifter drift

Realiseret
2020

Budget
2020

Realiseret
2019

Strømforbrug
Rep/vedligeh.
Renholdelse
Analyser
Erstatninger
Forsikringer
Omk tils./erstatn.
Teknisk bistand
Vand Slagelse

21.666
258.734
29.000
32.287
0
13.189
0
9.146
90.094

26.000
110.000
30.000
70.000
0
8.500
0
0
100.980

23.883
170.086
26.000
41.146
3.750
12.209
0
0
49.810

Udgifter i alt

454.116

340.980

326.884

Administration

Realiseret
2021

Budget
2021

Realiseret
2021

Kurser
Ejendomsskat
Kontigent
Kontorhold
Porto/gebyr
EDB-service
Telefon
Regns./kon.
Generalf.
Tab/reg. Deb
Skattefri udb.

0
2.040
7.699
5.926
8.097
17.866
11.851
72.000
6.284
0
23.400

0
2.100
7.000
5.500
9.500
15.000
7.500
72.000
3.000
0
29.250

0
2.040
7.310
7.856
11.774
13.913
7.591
72.000
4.344
0
29.250

Administration i alt:

156.078

152.850

156.078

Finansiering

Realiseret
2021

Budget
2021

Realiseret
2020

Renteindt.
Renteudg.
Gebyr bank

0
-2.674
-1.908

0
-1.500
-1.000

0
-1.544
-1.716

Finansiering i alt

Hensættelser
Afskrivninger

-4.582

0
-119.399

-2.500

0
-108.456

-3.260

0
-61.409

Resultat/underdækning

-158.101

-52.086

-38.563

 

Rosted & Omegns Vandværket

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver

2021

2020

Sydbank 354
Sydbank 362

-12
334.623

-32
271.543

Likvid midler i alt

334.611

271.511

Anlægsaktiver:
Debitorer
Vandværket
Ledningsnet
Driftsmateriel
Grundværdi
Boringer
Bygninger


30.799
75.690
2.221.344
273.373
80.000
62.284
256.260


71.322
85.152
2.251.774
285.259
80.000
124.568
261.600

Anlægsaktiver i alt
Aktiver i alt

2.999.750
3.334.361

3.159.186
3.431.186

Passiver

2021

2020

Skyldig afgifter
Moms
Statsafg.
Kreditorer


14.853
96.430
140.124


25.727
84.200
80.204

I alt skyldige beløb

251.407

190.131

Egenkapital

2021

2020

Primo
Årets regulering
Årets resultatet
Ultimo

3.241.055
0
-158.101
3.082.954

3.279.618
0
-38.563
3.241.055

Passiver i alt

3.334.361

3.431.186