Årsrapport 2020

ÅRSRAPPORT 2020

Stamoplysninger

Rosted & Omegns Vandværk

Bestyrelse
Frank Nielsen
Søren Westh
Jørgen Nielsen
Johny Buchwald
Lars Jørgen Nielsen

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den __/__-2020

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Rosted & Omegens Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt ville kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sludstrup, den _____________ 2021

 

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Vandværket finder det ikke nødvendigt med eksterne revisorer, og der foreligger ingen ønsker/tilkendegivelser herom.

 

Folkevalgte revisorers påtegning

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsrapporten for 2020, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag.

Bankmellemværende er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

 

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rosted & Omegns Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

Resultatopgørelsen

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret, samt realiseret tal for 2019. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhæng mellem de budgetterede og de realiserede tal samt forholde t til året føre.

Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også vedligeholdelse af anlæg.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper: (hvilket er en ændring i forholde til tidligere år – ændringen er foretaget for at opnå en bedre økonomisk stabilitet i regnskabet samt ensartet afskrivning).

Bygninger 50 år
Ledningsnet 75 år
Boringer 30 år
Vandværk/installation 10 år
Driftsmateriel 25 år

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Underdækning
Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

Egenkapital
Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdæk

Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”).

Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

 

Rosted & Omegns Vandværket

Ordinær driftsregnskab for perioden 1.januar til 31.december 2020

Indtægter

Realiseret
2020

Budget
2020

Realiseret
2019

Vandforbrug
Fast afgifter
Afg. Kommune
Bøder/gebyr
Tilslutningsafgift
Øvrige indtægter

228.693
277.200
0
0
0
3.175

200.000
278.500
0
0
0
3.500

210.690
278.664
0
0
139.283
6.265

Indtægter i alt

509.068

502.000

634.902

Udgifter drift

Realiseret
2020

Budget
2020

Realiseret
2019

Strømforbrug
Rep/vedligeh.
Renholdelse
Analyser
Reg afg/ren. Bor.
Anskaffelser
Forsikringer
Omk tils./erstatn.
Teknisk bistand
Vand Slagelse

23.883
170.086
26.000
41.146
3.750
0
12.209
0
0
49.810

26.000
110.000
30.000
70.000
15.000
0
8.500
0
15.000
5.000

27.331
186.025
26.000
65.039
12.750
0
6.582
0
28.349
6.013

Udgifter i alt

326.884

279.500

358.089

Administration

Realiseret
2020

Budget
2020

Realiseret
2019

Kurser
Ejendomsskat
Kontigent
Kontorhold
Porto/gebyr
EDB-service
Telefon
Regns./kon.
Generalf.
Tab/reg. Deb
Skattefri udb.

0
2.040
7.310
7.856
11.774
13.913
7.591
72.000
4.344
0
29.250

3.500
2.100
7.000
5.500
9.500
15.500
5.500
72.000
3.000
0
29.250

0
2.040
6.997
9.193
11.756
20.164
4.865
72.000
688
2.455
19.250

Administration i alt:

156.078

152.350

149.408

Finansiering

Realiseret
2020

Budget
2020

Realiseret
2019

Renteindt.
Renteudg.
Gebyr bank

0
-1.544
-1.716

0
0
-1.000

0
-440
-722

Finansiering i alt

Hensættelser
Afskrivninger

-3.260

0
-61.409

-1.000

0
-82.000

-1.162

0
-84.387

Resultat/underdækning

-38.563

-12.850

-41.857

 

Rosted & Omegns Vandværket

Balance pr. 31. december 2020

Aktiver

2020

2019

Sydbank 354
Sydbank 362

-32
271.543

954
290.700

Likvid midler i alt

271.511

291.654

Anlægsaktiver:
Debitorer
Vandværket
Ledningsnet
Driftsmateriel
Grundværdi
Boringer
Bygninger

71.322
85.152
2.251.774
285.259
80.000
124.568
261.600

39.844
71.354
2.282.202
297.145
80.000
101.343
266.937

Anlægsaktiver i alt
Aktiver i alt

3.159.186
3.431.186

3.138.825
3.430.479

Passiver

2020

2019

Skyldig afgifter
Moms
Statsafg.
Kreditorer

25.727
84.200
80.204

18.451
95.500
36.910

I alt skyldige beløb

190.131

150.861

Egenkapital

2020

2019

Primo
Årets regulering
Årets resultatet
Ultimo

3.279.618
0
-38.563
3.241.055

3.237.761
0
41.857
3.279.618

Passiver i alt

3.431.186

3.430.479