Generalforsamling

Rosted & Omegns Vandværk
Generalforsamling, torsdag, den 27. februar 2020 kl. 19.00
Sludstrup Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskabet
  Aflæggelse af budget 2020, samt anlægsbudget
 5. Fastsættelse af vandafgift/takstblad
  Fra 2021 forhøjes m3 pris med kr. 1,-
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse:
  Kim Andersen (modtager genvalg)
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen:
  Søren Westh (modtager genvalg)
 9. Valg af revisor:
  Morten Jensen (modtager genvalg)
 10. Valg af revisorsuppleant:
  Jørgen Jørgensen
 11. Eventuelt